SV
  • International

  • English Version EN

Lipödem

Sjukdomen lipödem är en smärtsam störning i fettvävnaden som nästan enbart drabbar kvinnor. Vid lipödem ökar kroppens fettceller i storlek i extremiteterna. Fettansamlingarna kan bildas på ben, stuss och höfter men även armar. Vävnaden blir då extra känslig för tryck och smärta. Till skillnad från besvären kan själva fettdepåerna inte lindras med träning eller diet. Här kan du läsa mer om aktuella rön gällande orsaker, symptom, diagnos och behandling av lipödem.

Definition och namnet lipödems härkomst

Ett lipödem (grekiska Lip = fett) är en smärtsam sjukdom i fettvävnaden. Det är en oproportionerlig, symmetrisk störning i fettfördelningen som nästan enbart förekommer hos kvinnor. Det drabbar endast extremiteterna.

Eftersom man tidigare utgick från att det rörde sig om en vätskeansamling i vävnaden kallades sjukdomen för ödem. Enligt de senaste rönen förekommer ingen svullnad på grund av vätskeansamlingar vid ett rent lipödem.

Störningar i fettfördelningen

Den oproportionella – alltså ojämna – fördelningen vid lipödem uppstår alltid symmetriskt på båda benen eller båda armarna. Bål, huvud och hals berörs inte. Den ökade fettansamlingen kan fördelas jämnt över låren eller underbenen (s.k. ”stolpben”) eller över- eller underarmarna, eller enbart låren eller underbenen. Ett lipödem som sträcker sig över lår och höfter kallas också ”ridbyxlår”. Fötter och händer är aldrig drabbade vid rent lipödem. Därför uppstår ofta ett slags kant, ungefär som en snodd som dras åt, mot angränsande, friska områden. Stora fettkuddar vid knän, lår eller överarmar kan bilda överhäng eller fickor.

Svårighetsgrad: Smärtor vs. utseende

Extremiteternas utseende har inget direkt samband med den subjektiva upplevelsen av besvären. Det innebär att utpräglade fettansamlingar kan vara mindre smärtsamma än relativt smala extremiteter. Den indelning av stadier som gällde t.o.m. 2023 används därför idag bara för att skilja mellan olika utseenden – alltså morfologin. Utpräglingen har endast en beskrivande karaktär. Någon indelning av stadier för besvären finns inte vid dags dato.

Indelning av stadier för morfologisk särskiljning

Indelning av stadier för morfologisk särskiljning


Orsaker till lipödem

Det är nästan bara kvinnor som drabbas av lipödem. Därför finns två möjliga väsentliga faktorer, nämligen en störning i X-kromosomen eller en specifikt kvinnlig hormonell störning. Kronisk sjukdom utlöses oftast av hormonomställningar i kroppen, t ex under puberteten, under eller efter en graviditet eller under klimakteriet. Om sjukdomen redan har uppkommit kan symptomen förvärras under dessa perioder. Det är sannolikt att lipödem också har en viss ärftlighet. Det innebär att det ofta är flera generationer av kvinnor i samma familj som drabbas. De exakta orsakerna till lipödem har ännu inte kunnat förklaras vetenskapligt.

Andelen patienter med lipödem i befolkningen är okänd. I studier utgår man ofta från att det gäller 5 till 11 % av alla kvinnor. Sjukdomen kan komma smygande. Symptomen identifieras ofta inte entydigt som sådana utan kan finnas länge. Dessutom leder ett enbart kliniskt tillvägagångssätt vid diagnosticering ibland till tveksamheter. Av dessa skäl förblir många lipödem oupptäckta.

Bra att veta

Mer information, tips och artiklar om kvinnor som har drabbats av lipödem hittar du även på vår blogg Frauensache – ett initiativ för dig som lider av lipödem. 


Symptom vid lipödem

Symptomen på lipödem kan uppstå plötsligt eller öka gradvis under flera månader eller år. De viktigaste subjektiva symptomen på ett lipödem är smärta vid tryck och beröring eller spontan smärta samt tyngdkänsla. Smärta vid tryck innebär att patienten upplever smärta redan vid lätt tryck. Smärta vid beröring innebär att till och med beröring är smärtsamt. Spontana smärtor uppstår plötsligt och utan orsak i vävnaden. Till detta kommer till viss del uppenbara oproportionerliga förhållanden i kroppen med tydliga fettansamlingar.

Med hjälp av punkterna nedan kan du avgöra om du eventuell har drabbats av lipödem.

Grafik symptom lipödem

Utvändigt synliga symptom

Det finns vissa yttre tecken som är väldigt typiska för ett lipödem:

  • Båda benen eller också armarna är oproportionerligt stora. Fötterna och händerna är smala och berörs inte av lipödemet.
  • Kroppen ser oproportionerlig ut. Överkroppen är förhållandevis smal medan benen, ibland stussen, höfterna eller också armarna är betydligt större.
  • Klädstorleken för över- och underkroppen skiljer sig extremt åt.
  • Träning, sunda matvanor eller dieter påverkar inte de berörda ställena, de blir inte mindre eller bara marginellt mindre.

Invändigt kännbara symptom

Förutom de synliga tecknen finns det symptom som kan tyda på ett lipödem. Dessa symptom kan förstärkas ytterligare efter att man har suttit, stått eller gått länge, under dagens lopp eller på grund av värme:

  • vävnaden är extremt känslig för beröring
  • smärta vid tryck
  • stickande, spontan smärta
  • tyngdkänsla i benen resp. armarna.

Dessa subjektiva besvär ”måste” inte förekomma hos alla lipödempatienter. Om du upptäcker ett eller flera tecken bör du kontakta läkare. Lämpliga specialistområden är lymfologi och flebologi. Det är viktigt med en tidig diagnos för att säkerställa optimal behandling och kunna lindra besvären.


Diagnos av lipödem

Tyvärr tar det ofta väldigt lång tid innan diagnosen lipödem ställs, ibland decennier. I många fall förväxlas lipödemet felaktigt med andra sjukdomar som adipositas (fetma), lymfödem eller lipohypertrofi, en smärtfri störning av fettfördelningen.

Diagnosen lipödem är en klinisk diagnos. Det innebär att patienten får genomgå en rad olika undersökningar, och att läkaren sedan gör en samlad bedömning. Inspektion och palpation, alltså att titta och känna, är extra viktigt för diagnosen lipödem. För en meningsfull anamnes ska patienten besvara frågor enligt ett visst system. Därigenom framkommer information om den subjektiva upplevelsen av besvären och familjehistoriken.

Det finns inga mätbara parametrar som påvisar ett lipödem. För att utesluta andra sjukdomar kan undersökningsmetoder med olika apparater användas, till exempel ultraljudsdiagnostik för att utesluta ett ödem. Även laboratoriesvar kan användas för differentialdiagnoser, men inte heller dessa lämpar sig för att påvisa lipödem.

Som första dokumentation och för att kontrollera förloppet mäts de biometriska värdena kroppsvikt, kroppslängd samt omkretsen för midja och höfter. Body Mass Index (BMI) är inget tillämpligt värde för lipödem, eftersom den sjukliga ökningen av fettvävnad överskattas. Förhållandet mellan midjemått och kroppslängd (Waist to Height Ratio) är mer meningsfullt. Komplettera med ytterligare mätningar av berörda extremiteter för behandlingsplan och kontroll av förloppet. För att beskriva disproportionaliteten kan man använda lipohypertrofi-kvoten enligt Herpertz*, vilken även är beroende av graden av adipositas.

 

*LipQ = omkrets på lårets tjockaste del i cm / kroppslängd i cm  
32–35 % = låg; 36–40 % = medel; 41–45 % = kraftig; 46–51 % = massiv; >52 % = enorm

Behandling vid lipödem

Efter fastställd diagnos är olika behandlingsåtgärder möjliga och nödvändiga för att minska besvären. Läkaren tar fram en kombination av behandlingar som är anpassad efter patienten och hennes besvär. Utöver detta kan läkaren välja ut och dosera lämpliga åtgärder och läkemedel enligt ett modulliknande system.

Bild av moduluppbyggd behandling av lipödem
Bild av moduluppbyggd behandling av lipödem

Vilka samexisterande tillstånd och följdsjukdomar är typiska?

Till följd av detta samexisterande tillstånd och komplikationer bör lipödempatienter i förekommande fall även konsultera specialister inom näringsvetenskap, lymfologi, ortopedi, dermatologi och flebologi.


Skillnad mellan lipödem och lipohypertrofi, lymfödem och adipositas (fetma)

Den som har en symmetrisk, smärtfri störning i fettfördelningen på ben och även armar lider inte av lipödem. Denna sjukdom kallas lipohypertrofi och kräver i regel ingen behandling. Med tiden kan det dock bildas ett lipödem. Även vid lymfödem och fetma kan det förekomma parallella tillstånd till lipödem. Hur indikationerna ska differentieras visas i denna översikt:

 LipödemLipohypertrofiAdipositas (fetma)Lymfödem
Ökad fettansamling+++++++++(+)
Oproportionerliga extremiteter++++++(+)+
Ödem *ØØ(+)+++
Trycksmärtor+++ØØØ
Symmetri+++Ø

Symbolförklaring:

+ till +++ föreligger; (+) möjligt; Ø föreligger inte
* Ödemets utprägling varierar och beror på förbehandlingens omfattning och i vilket stadium sjukdomen är.

Viktigt

Den här självkontrollen ersätter inte ett läkarbesök. Ett läkarbesök är nödvändigt för att rätt diagnos ska kunna ställas.